جمع ما
باسلام است

تیمی که در حال ساختن بازار بی‌مرز است.

پخش ویدیو

باورمندی

جمع ما باور دارد.

(شور، امید، آزادی، اشتیاق)

فروتنی

جمعِ ما فروتن است.

(خلوص، گشودگی، سادگی، سخاوت)

روراستی

جمعِ ما روراست است.

(صداقت، صراحت، درستی، خیرخواهی)

گشودگی

جمعِ ما گشوده است.

(اکوسیستم، توزیع شدگی، فراوانی)