24 تیر 1402

اصول و ارزش‌ها

انسان انسان اصل اول باسلام است. انسان برمی‌خیزد و باسلام جان می‌گیرید. باسلام تلاشی‌ست برای بزرگداشت و شکوفایی انسان. حضور انسان آبادانی‌ست. سلام آشنایی و دوستی […]