ارزش‌های باسلام

ارزش‌های باسلام

انسان

 • انسان اصل اول باسلام است.
 • انسان برمی‌خیزد و باسلام جان می‌گیرید.
 • باسلام تلاشی‌ست برای بزرگداشت و شکوفایی انسان.
 • حضور انسان آبادانی‌ست.

سلام

 • آشنایی و دوستی
 • صلح و صفا
 • تعامل آزاد و همدلی
 • شروع یک انجمن، اجتماع

دیوانگی

 • اصل بودن، فطرت
 • عمیق بودن و بی‌قراری
 • جرئت و جسارت

گشودگی

 • هویت‌ها، فردیت‌ها، تفاوت‌ها
 • خود، دیگران و طبیعت
 • مهربانی، رحمت، شفقت
 • استقلال و آزادی

بی‌مرزی

 • گستردگی و توزیع‌شدگی
 • انحصارشکنی و ساختارشکنی
 • هم‌افزایی بی‌حد و حصر

شکوفایی

 • اوجِ بودن
 • قدرت جمعی
 • اثربخشی در اجتماع
 • فرشته