8 آبان 1402

حرفه‌ای‌ها چگونه‌اند؟

هوالحبیب از زمستان 1400، دغدغه‌ی کار حرفه‌ای و خاصتا این کلمه در باسلام چرخیده شد و زیاد به گوشمان می‌رسید. از حیث اهمیت این موضوع تصمیم […]